Skoči na glavno vsebino

PROGRAM DELA OTROŠKEGA PARLAMENTA IN SKUPNOSTI UČENCEV ŠOLE

1 ORGANIZIRANOST UČENCEV

V osnovni šoli se učenci organizirajo v oddelčne skupnosti. Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev enega oddelka. Učenci oddelčne skupnosti volijo dva predstavnika oddelka v skupnost učencev šole. Volitve so tajne. Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole.

Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole. Število predstavnikov se določi glede na število oddelkov v šoli, ne more pa biti manjše od 9.

Skupnost učencev šole sprejme letni program dela. Šolski parlament deluje v obliki zasedanj, ki omogočijo sodelovanje vsem osnovnošolcem. Zasedanja potekajo v osnovnih šolah v razrednih skupnostih in na šolskem parlamentu. Učenci izberejo delegacijo za občinski otroški parlament.

2 PROGRAM DELA SUŠ IN ŠP V ŠOL. LETU 2022/23

Skupnost učencev šole opravlja naslednje naloge:

 1. Zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, z dnevi dejavnosti, ekskurzij, interesnih dejavnosti,  prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola,
 2. spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarja ravnatelja in svet šole na morebitne kršitve pravic učencev,
 3. razpravlja o aktualni temi OP, izbrani na NOP,
 4. načrtuje in organizira skupne akcije (zbiralne akcije, solidarnostne akcije …),
 5. predlaga izboljšave bivalnega okolja (lepši videz, čistejše okolje) in sodeluje pri uresničitvi idej,
 6. oblikuje predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem,
 7. opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.

IZHODIŠČA DELA  SUŠ IN ŠP:

 • predlogi učencev – smernice, ki so jih predlagali na koncu prejšnjega šolskega leta
 • tema otroškega parlamenta – Duševno zdravje otrok in mladih
 • aktualni dogodki

MESEC

DEJAVNOST

IZVAJALEC

OPOMBE

september

 • Izvedba sestanka odbora SUŠ,
 • potrditev programa SUŠ in ŠP,
 • volitve učencev v ŠP,
 • izvolitev predsednika, namestnika in tajnika ŠP.

učenci, mentor SUŠ in ŠP

 

oktober

 •  Teden otroka: Skupaj se imamo dobro
 • 1. seja ŠP
 • zdrava prehrana (pomen gibanja in prehranjevanja ob svetovnem dnevu prehrane),
 • varčevanje in požarna varnost.

 

učenci,

razredniki,

eko koordinatorici, starši

 

november

 • Seznanitev s pravilnikom o načinu izvrševanja pravic in dolžnosti učencev ter o pohvalah, nagradah in drugih vzgojnih ukrepih (ob mednarodnem dnevu otrokovih pravic – 20. 11.),
 • razgovor o različnih vrstah zasvojenosti mladih,
 • medsebojni odnosi (ob dnevu strpnosti).

razredniki,

učenci,

koordinatorici Zdrave šole

 

december

 

 • Obravnava teme otroškega parlamenta:  DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADIH
 • seznanitev učencev z njihovimi pravicami in o pravicah drugih (ob dnevu človekovih pravic – 10. 12.),
 • aktivnosti ob Mednarodnem dnevu prostovoljstva.

 

učenci,

razredniki,

mentor SUŠ in ŠP,

pedagoginja

knjižničarka

 

januar

 • Obravnava učno-vzgojne problematike na šoli,
 • pogovor o nasilju in vandalizmu.

učenci,

razredniki

 

februar

 • Analiza dela v 1. ocenjevalnem obdobju,
 • ocenitev medsebojnih odnosov na šoli,
 • priprava na občinski otroški parlament.

učenci,

starši,

razredniki,

knjižničarka

mentor SUŠ in ŠP

 

marec

 

 • Občinsko srečanje otroškega parlamenta,
 • priprava na regijsko srečanje otroškega parlamenta,
 • regijsko srečanje otroškega parlamenta.

učenci,

mentor SUŠ in ŠP, razredniki, učitelji

 

april

 

 • Aktivnosti ob Svetovnem dnevu prostovoljstva,
 • Eko dan,
 • priprava na nacionalni otroški parlament,
 • Nacionalni otroški parlament.

 

učenci,

učitelji,

eko koordinatorici,

knjižničarka

 

maj

 

 • Analiza dela SUŠ in ŠP, predlogi za delo v naprej.

 

učenci,

mentor SUŠ in ŠP,

knjižničarka

učitelji

 

junij

 • Zaključna seja.

učenci,

mentor SUŠ in ŠP

 

 

Dostopnost