1 ORGANIZIRANOST UČENCEV

V osnovni šoli se učenci organizirajo v oddelčne skupnosti. Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev enega oddelka. Učenci oddelčne skupnosti volijo dva predstavnika oddelka v skupnost učencev šole. Volitve so tajne. Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole.

Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole. Število predstavnikov se določi glede na število oddelkov v šoli, ne more pa biti manjše od 9.

Skupnost učencev šole sprejme letni program dela. Šolski parlament deluje v obliki zasedanj, ki omogočijo sodelovanje vsem osnovnošolcem. Zasedanja potekajo v osnovnih šolah v razrednih skupnostih in na šolskem parlamentu. Učenci izberejo delegacijo za občinski otroški parlament.

2 PROGRAM DELA SUŠ IN ŠP v šol. letu 2018/19

Skupnost učencev šole opravlja naslednje naloge:

 1. Zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, z dnevi dejavnosti, ekskurzij, interesnih dejavnosti,  prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola,
 2. spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarja ravnatelja in svet šole na morebitne kršitve pravic učencev,
 3. razpravlja o aktualni temi OP, izbrani na NOP,
 4. načrtuje in organizira skupne akcije (zbiralne akcije, solidarnostne akcije…),
 5. predlaga izboljšave bivalnega okolja (lepši videz, čistejše okolje) in sodeluje pri uresničitvi idej,
 6. oblikuje predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem,
 7. opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.

 IZHODIŠČA DELA  SUŠ:

 • predlogi učencev – smernice, ki so jih predlagali na koncu prejšnjega šolskega leta
 • tema otroškega parlamenta – ŠOLSTVO IN ŠOLSKI SISTEM
 • aktualni dogodki

 

MESEC DEJAVNOST IZVAJALEC
september  

 • Izvedba sestanka odbora SUŠ,
 • potrditev programa SUŠ in ŠP,
 • volitve učencev v ŠP,
 • izvolitev predsednika, namestnika in tajnika ŠP.

 

učenci, mentor SUŠ in ŠP
oktober  

 • Teden otroka:  Povabimo sonce v šolo,
 • zdrava prehrana (prevelika teža, pomen zajtrka, gibanje na svežem zraku – ob svetovnem dnevu prehrane),
 • varčevanje in požarna varnost.

 

učenci,

razredniki,

eko koordinatorici, starši

november  

 • Seznanitev s pravilnikom o načinu izvrševanja pravic in dolžnosti učencev ter o pohvalah, nagradah in drugih vzgojnih ukrepih (ob mednarodnem dnevu otrokovih pravic – 20.11.),
 • razgovor o različnih vrstah zasvojenosti mladih,
 • medsebojni odnosi (ob dnevu strpnosti),
 • Zdrava šola: Prehrana in gibanje.

 

razredniki,

učenci,

koordinatorici Zdrave šole

 

december  

 • Obravnava teme otroškega parlamenta:  »ŠOLSTVO IN ŠOLSKI SISTEM«,
 • seznanitev učencev z njihovimi pravicami in o pravicah drugih (ob dnevu človekovih pravic – 10. 12.),
 • aktivnosti ob Mednarodnem dnevu prostovoljstva.

 

učenci,

razredniki,

mentorica SUŠ in ŠP,

pedagoginja

knjižničarka

januar  

 • Obravnava učno-vzgojne problematike na šoli,
 • pogovor o nasilju in vandalizmu.

 

učenci,

razredniki

februar  

 • Analiza dela v 1. ocenjevalnem obdobju,
 • ocenitev medsebojnih odnosov na šoli,
 • priprava na občinski otroški parlament.

 

učenci,

starši,

razredniki,

knjižničarka

mentorica SUŠ in ŠP

marec  

 • Občinsko srečanje otroškega parlamenta,
 • regijsko srečanje otroškega parlamenta.

 

učenci,

mentorica SUŠ in ŠP, razredniki, učitelji

april  

 • Aktivnosti ob Svetovnem dnevu prostovoljstva,
 • Eko dan,
 • Nacionalni otroški parlament.

 

učenci,

učitelji,

eko koordinatorici,

knjižničarka

maj

 

 

 • Okrogla miza ob Svetovnem dnevu družine in Evrope.

učenci,

učitelji,

pedagoginja

eko koordinatorici, mentorica SUŠ in ŠP

junij  

 • Analiza dela SUŠ in ŠP, predlogi za delo v naprej.

 

učenci,

mentorica SUŠ in ŠP,

knjižničarka

učitelji