Temeljna naloga svetovalnega dela je pomagati, svetovati in sodelovati v vzgojno-izobraževalnem procesu s ciljem, da bi bili učenci, učitelji, starši in ustanova kot celota čim bolj uspešni pri doseganju splošnih in posebnih vzgojno-izobraževalnih ciljev.

Temeljni vzgojno-izobraževalni cilj šole ter v tem okviru tudi temeljni cilj svetovalne službe v šoli je optimalni razvoj otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo.

Povzeto iz Programske smernice za svetovalno službo. Najdete jih na povezavi:

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/Drugi-konceptualni-dokumenti/Programske_smernice_za_svetovalno_sluzbo_v_osnovni_soli.pdf

ŠOLSKA SVETOVALNA DELAVKA
Svetuje in pomaga učencem, staršem in učiteljem v zadevah povezanih s šolo. Skrbi za vpis in sprejem otrok v šolo, vodi postopek usmerjanja DSP, vodi delo z nadarjenimi učenci, pomaga učencem pri poklicnem usmerjanju, sodeluje v šolskem skladu ter se  vključuje v preventivne dejavnosti, ki pripomorejo k izboljšanju šolske klime in reda.

Margareta Andrišević

Delovni čas: 7.00 – 14.00

Osebni obisk je možen po predhodnem dogovoru (izjemoma tudi izven delovnega časa).

E-pošta: margareta.andrisevic@guest.arnes.si

Tel.: 07 30 61 781

SVETOVALNA DELAVKA ZA DELO Z UČENCI ROMI

Svetovalna delavka za delo z učenci Romi nudi strokovno pomoč učencem Romom ter njihovim staršem.  Svetuje in pomaga učencem pri učnih, čustvenih, vedenjskih, vzgojnih, učnih in drugih težavah. Sodeluje s strokovnimi delavci šole, vodstvom, romsko pomočnico in zunanjimi organizacijami.

Mojca Frankovič, kontakt: 031 686 385

Delovni čas: 7.30 – 14.30

Osebni obisk je možen po predhodnem dogovoru (izjemoma tudi izven delovnega časa).

E-pošta: mojca.frankovic@guest.arnes.si

Tel.: 07 30 61 770

Dostopnost