Skoči na glavno vsebino

Temeljna naloga svetovalnega dela je pomagati, svetovati in sodelovati v vzgojno-izobraževalnem procesu s ciljem, da bi bili učenci, učitelji, starši in ustanova kot celota čim bolj uspešni pri doseganju splošnih in posebnih vzgojno-izobraževalnih ciljev.

Temeljni vzgojno-izobraževalni cilj šole ter v tem okviru tudi temeljni cilj svetovalne službe v šoli je optimalni razvoj otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo.

Povzeto iz Programske smernice za svetovalno službo. Najdete jih na povezavi:

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/Drugi-konceptualni-dokumenti/Programske_smernice_za_svetovalno_sluzbo_v_osnovni_soli.pdf

ŠOLSKA SVETOVALNA DELAVKA MARGARETA ANDRIŠEVIĆ

Margareta Andrišević,  zaposlena na delovnem mestu svetovalne delavke v obsegu 1,0 delovnega mesta, opravlja naslednja dela in naloge:

 • Vpis prvošolcev, prešolanje otrok, preložitve šolanja
 • Vodenje matične knjige in ostale šolske dokumentacije
 • Urejanje Lopolis-a, vnašanje podatkov, popravkov
 • Analiza vzgojno-izobraževalnega dela, razne statistike
 • Učenci s posebnimi potrebami
 • Učenci tujci
 • Obravnava vedenjskih, učnih, osebnostnih težav pri učencih
 • Organizacija izvedbe popravnih izpitov
 • Delo za Šolski sklad
 • Sodelovanje z zunanjimi inštitucijami in posredovanje podatkov za letovanje otrok, botrstva, subvencije, v prekrškovnih in sodnih postopkih
 • Spremljanje zakonov in predpisov v zvezi z navedenim opravljanjem dela
 • Povezovanje, sodelovanje in izmenjava informacij med svetovalnimi delavkami o vseh aktualnih situacijah

Delovni čas: 7.00 – 14.00

Osebni obisk je možen po predhodnem dogovoru (izjemoma tudi izven delovnega časa).

E-pošta: margareta.andrisevic@guest.arnes.si

Tel.: 07 30 61 781

ŠOLSKA SVETOVALNA DELAVKA MOJCA FRANKOVIČ

Mojca Frankovič, zaposlena kot svetovalna delavka v obsegu 1,0 delovnega mesta, se ukvarja z naslednjimi deli in nalogami:

 • Romska problematika (delo na terenu, delovni zvezki in učni pripomočki, sodelovanje z zunanjimi inštitucijami …)
 • Nacionalni preizkus znanja
 • Skrb za optimalen razvoj nadarjenih učencev
 • Skrb za učence, ki rabijo dodatno strokovno pomoč
 • Pomoč učencem na karierni poti
 • Načrtovanje, spremljanje in bdenje nad delom romske pomočnice
 • Spletno ažuriranje del svetovalnih delavk
 • Spremljanje zakonov in predpisov v zvezi z navedenim opravljanjem dela
 • Povezovanje, sodelovanje in izmenjava informacij med svetovalnimi delavkami o vseh aktualnih situacijah

Mobilni telefon: 031 686 385

Delovni čas: 7.00 – 14.00

Osebni obisk je možen po predhodnem dogovoru (izjemoma tudi izven delovnega časa).

E-pošta: mojca.frankovic@guest.arnes.si

ŠOLSKA SVETOVALNA DELAVKA SLAĐANA ADAMOV

 Slađana Adamov,  v šol. letu 2022/23 zaposlena kot svetovalna delavka v obsegu 0,45 delovnega mesta, se ukvarja z naslednjimi deli in nalogami:

 • Romska problematika (delo na terenu, sodelovanje z zunanjimi inštitucijami …)
 • Dodatna strokovna pomoč učencem Romom
 • Reševanje konfliktnih situacij
 • Povezovanje, sodelovanje in izmenjava informacij med svetovalnimi delavkami o vseh aktualnih situacijah
 • Spremljanje zakonov in predpisov v zvezi z navedenim opravljanjem dela

Delovni čas: 7.00 do 14.00

Osebni obisk je možen po predhodnem dogovoru (izjemoma tudi izven delovnega časa).

Telefon: 07 30 61 768

Dostopnost