Skoči na glavno vsebino

Obvezni izbirni in neobvezni izbirni predmeti

 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvajati pouk iz izbirnih predmetov. Učenec mora izbrati dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Izbirni predmeti, ki si jih učenec izbere, so zanj obvezni in se tudi številčno ocenjujejo. Če je učenec negativno ocenjen ali zaradi ne obiskovanja pouka neocenjen iz izbirnih predmetov, razred ponavlja ali ima iz predmeta popravni izpit. Da učenec uspešno zaključi razred, mora biti pozitivno ocenjen iz vseh predmetov.

Učenec, ki je vpisan v glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko v celoti ali delno oproščen izbirnih predmetov, če starši pravočasno oddajo vlogo in potrdilo o vpisu v glasbeno šolo.

Ponudba obveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2024/25

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Neobvezni izbirni predmeti so del razširjenega programa osnovne šole v katerega se učenci vključujejo prostovoljno. Šola ponudi učencem kot neobvezni izbirni predmet.

Za učence 4., 5. in 6. razreda:

  • drugi tuj jezik (nemščina, francoščina)
  • umetnost
  • šport
  • računalništvo.

Učenec lahko, v soglasju s starši,  izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko tudi eno.

Učenec lahko ne izbere nobenega predmeta.

V skladu s predmetnikom se neobvezni predmeti šport, umetnost, tehnika in računalništvo izvajajo po eno uro tedensko, tuj jezik pa dve uri tedensko.

Neobvezni izbirni predmeti se bodo izvajali v preduri ali 6. oziroma 7. uro, lahko pa tudi v okviru blok ur v enem ocenjevalnem obdobju.

Skupina predmeta se oblikuje, če je dovolj prijavljenih učencev.

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti. Ocenjujejo se z ocenami od 1 do 5, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo.

Ponudba neobveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2024/25

Dostopnost