Skoči na glavno vsebino

Katalog informacij javnega značaja

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA OŠ MIRANA JARCA ČRNOMELJ

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa:

Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj

Ulica Otona Župančiča 8

8340 Črnomelj

Odgovorna uradna oseba: Ravnatelj Boris Mužar, univ. dipl. ped.
Datum prve objave kataloga: 28. 1. 2010
Datum zadnje spremembe: 8. 12. 2020
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.osmjc.si/
Druge oblike kataloga: Dostopen je v tiskani obliki na sedežu OŠ Mirana Jarca Črnomelj, Župančičeva 8, 8340 Črnomelj.

 

2. Splošni podatki o organu in informacija javnega značaja, s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja:

Osnovnošolsko splošno izobraževanje

Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic

Obratovanje taksijev

Medkrajevni in drugi cestni potniški promet

Druga oskrba z jedmi

Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin

Seznam vseh notranjih enot: Šola nima notranjih organizacijskih enot.
Organigram organa: Organigram OŠ Mirana Jarca Črnomelj
2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij
Pristojna oseba:

Ravnatelj Boris Mužar, univ. dipl. ped.

Telefon: 07 306 1780

e-pošta: boris.muzar@guest.arnes.si

2.c Seznam zakonov, podzakonski aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Seznam predpisov z delovnega področja vzgoje in izobraževanja Povezava
Seznam predpisov z delovnega področja osnovnošolskega izobraževanja Povezava

 

Predpisi lokalne skupnosti:

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj (UL RS 164/2020)
Predpisi EU: Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.
2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oz. lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov Povezava
2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških dokumentov

·         Poročilo o uresničitvi LDN

·         Letni delovni načrt

·         Finančni načrt

·         Letno poročilo

·         Načrt integritete

Seznam programskih dokumentov

·         Vzgojni načrt šole

·         Pravila šolskega reda

o   Priloga A

o   Priloga B

·         Hišni red

·         Pravila  šolske prehrane

·         Pravilnik o subvencioniranju šole v naravi

·         Pravilnik o priznavanju statusa športnika, umetnika

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

 

Vrste postopkov, ki jih vodi organ:

Postopek za vpis otroka v prvi razred.

Postopek za vpis učenca v srednjo šolo.

Vpis učencev iz drugih šol.

Prešolanje učenca v drugo osnovno šolo.

Izrekanje vzgojnih ukrepov.

Uveljavljanje pravice do brezplačnega prevoza v šolo.

Vključitev otroka v jutranje varstvo in podaljšano bivanje v šoli.

Subvencioniranje šole v naravi.

Odločanje o pravicah in dolžnostih učenca.

Podelitev, dodelitev, mirovanje oziroma prenehanja statusa učenca perspektivnega ali vrhunskega športnika ter perspektivnega mladega umetnika ali vrhunskega mladega umetnika.

Zaposlovanje delavcev.

Napredovanje strokovnih delavcev v nazive.

Napredovanje delavcev v plačne razrede.

Sprejem Poročila o realizaciji LDN.

Sprejem Poslovnega poročila.

Sprejem Kadrovskega načrta.

Odločanje o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja ali ponovno uporabo.

Postopki javnega naročanja.

Postopki z zahtevo za dostop ali ponovno uporabo informacij javnega značaja.

Postopki z zahtevo za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki.

 

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

 

Seznam evidenc

Organ ne upravlja z javnimi evidencami.
2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Zbirka osebnih podatkov o učencih, vpisanih v OŠ in njihovih starših Povezava
Evidenca o poškodbah pri delu Povezava
Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje Povezava
Evidenca o zaposlenih delavcih Povezava
Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnosti učencev Povezava
Evidenca o stroških dela Povezava
Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih, vzgojni opominih in drugih listinah Povezava
Evidenca posnetkov videonadzornega sistema Povezava
Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu Povezava
Evidenca o izrabi delovnega časa Povezava
2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij

Urniki učencev za tekoče leto.

Urniki oddelkov za tekoče leto.

Šolski koledar za tekoče leto.

Cena malic in kosil za tekoče leto.

       

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Neposreden dostop – osebno

Večina informacij je dostopna na spletnem naslovu http://www.osmjc.si/

Informacije so fizično dostopne vsak delovnik v poslovnem času šole in sicer od ponedeljka do petka med 8.00 in 14.00. Zaradi narave dela je potrebna predhodna najava pri osebi, pooblaščeni za posredovanje informacij javnega značaja.

Delni dostop

V skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

Zavod lahko za večji obseg dokumentov zaračuna materialne stroške po stroškovniku in v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij  javnega značaja
1. Osebni podatki učencev, vpisanih v OŠ Mirana Jarca Črnomelj
2  
3  
4  

 

Dostopnost