Skoči na glavno vsebino

Prehrana

Na šoli bodo imeli učenci možnost prejemati malico, kosilo in popoldansko malico (učenci v OPB – se plača).  Obroke pripravljajo v šolski kuhinji. Zaželeno je, da vsak učenec v šoli prejema vsaj en obrok dnevno.

Malica se deli:                   

  • od 9.05 do 9.25 učencem od 1. – 5. razreda,
  • od 9.55 do 10.15 učencem od 6. – 9. razreda.

Stroške prehrane otrok bodo starši lahko plačevali po položnicah ali s pooblastilom, ki ga podpišejo v šoli, direktno iz osebnega računa.  Stroške je potrebno poravnati do roka, označenega na računu.

V času otrokove odsotnosti prehrano lahko odjavite v tajništvu (306 17 70 ali na mobilni telefon 040 537 094 tudi s sporočilom), v računovodstvu (306 17 87) ter na elektronski naslov (racunovodstvo1.osnmmj@guest.arnes.si) do 8. ure zjutraj. Na istih številkah oziroma elektronskem naslovu sporočite tudi ponovno prijavo učenca po odsotnosti.

Preklic ali odjavo prehrane lahko podajo le STARŠI. Odjava za nazaj ni možna.

Če starši otroka, ki ima subvencionirano prehrano, prehrane ne odjavijo, plačajo polno ceno obroka.

Prijavo za prehrano otroka oddate v juniju ali do začetka šolskega leta na obrazcu, ki ga predpiše minister. Če jo oddate pozneje, velja z naslednjim dnem. Prijavo oddate razredniku/razredničarki ali svetovalni delavki. Če prijava ni oddana, otrok ne dobi malice.

S prijavo se starši obvežete, da boste:

– spoštovali pravila šolske prehrane, ki so objavljena na spletni strani šole,

– plačali prispevek za šolsko prehrano,

– pravočasno odjavili posamezni obrok skladno s pravili šolske prehrane,

– plačali polno ceno obroka, če obroka niste pravočasno odjavili,

– šoli v 30. dneh sporočili vsako spremembo podatkov, ki ste jih podali v prijavi na prehrano.

Subvencij ne urejate več na Centru za socialno delo. Zavodi bomo upoštevali uvrstitev v dohodninski razred na osnovi podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku. Podatke bomo dobili preko spletne stani ministrstva.

Več informacij v zvezi z uveljavljanjem pravice do subvencije malice oziroma kosila učencev lahko najdete na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Ceno malice določi minister, ceno kosila pa šola.

V letošnjem šolskem letu znaša cena kosila za učence od 1. do 3. razreda 2,15 EUR, za učence od 4. do 9. razreda pa 2,35 EUR. 

Cena popoldanske malice za učence, ki ostanejo po pouku v OPB, je 0,40 EUR.

Starši v računovodstvu lahko urejate različne možnosti plačila obrokov.

  • možnost združene položnice za več otrok skupaj,
  • možnost trajnika (direktna obremenitev),
  • možnost pošiljanja položnice oziroma računa po e-pošti,
  • možnost prejemanja e-računa preko spletne banke.

Obrazci in navodila so dosegljivi na spletni strani šole.

  • Možnosti plačila na blagajni šole ni več.
  • Neprevzete obroke (obroke hrane, ki niso bili razdeljeni v predvidenem
  • času) bodo imeli možnost prevzeti učenci šole. O tem, katero hrano bodo delili, bo odločalo osebje kuhinje. Neprevzeto kosilo lahko učenci prevzamejo ob 13.50 uri, ko so vsi učenci, ki imajo kosilo naročeno, že pojedli. Obrokov iz jedilnice ne odnašajo.

V primeru neplačevanja šolske prehrane prejmejo starši opomin oziroma se dolg prišteje pri naslednji položnici. Če stroškov kljub temu ne poravnajo, otroku ukinemo prehrano v šoli in dejavnosti, ki so vezane na dodatne stroške, denar pa od staršev izterjamo preko odvetnika.

Učenci, ki imajo dietno prehrano, morajo predhodno prinesti zdravniško potrdilo o dieti.

Dostopnost