Skoči na glavno vsebino

UVOD

V družbi je še vedno prisotna huda grožnja covid-19. Spričo tega je potrebno domišljeno organizirati vse dejavnosti v šoli in skrbno ter dosledno upoštevati priporočila NIJZ in MIZŠ. Odločitev Vlade RS in pristojne ministrice za izobraževanje je, da se izobraževanje osnovnošolskih otrok v šolskem letu 2020/21 izvaja po modelu B. Model med drugim predvideva, da se vsi učenci izobražujejo v šoli.

NAMEN

Dokument vsebuje smernice, navodila in priporočila, kako ravnati preventivno in kako organizirati delo v zavodu. Načrt se po potrebi spreminja oz. dopolnjuje.

VODENJE IN KOORDINACIJA

Koordinatorji so osebe, ki po potrebi dopolnjujejo in spreminjajo načrt ter skrbijo za organizacijo dela:

 • Boris Mužar, ravnatelj; pristojen za organizacijo dela,
 • Bernarda Starašinič, pomočnica ravnatelja; nadomešča ravnatelja ob njegovi odsotnosti/bolezni,
 • Tatjana Pašič, svetovalna delavka; izvaja vse pristojnosti ravnatelja ob morebitni odsotnosti/bolezni ravnatelja in pomočnice ravnatelja.

OBVEŠČANJE

Obveščanje je ob pojavih posebnih stanj posebnega pomena, tako iz zdravstvenih in psiholoških razlogov, kot v primeru covid-19 tudi glede opredelitve bolezni kot družbenega pojava in kot prispevek h kritičnemu odnosu do neuradnih informacij.

Za obveščanje javnosti so zadolženi koordinatorji.

Koordinatorji poskrbijo, da v javnost pridejo pomembne, korektne, sveže, pravočasne in uporabne informacije.

Informacije šola objavlja na svoji spletni strani in oglasnih deskah v stavbi zavoda, koordinatorji pa jih zaposlenim prenašajo v neposredni obliki.

Učencem in staršem informacije posredujejo tudi razredniki oziroma učitelji.

Splošne, nacionalne usmeritve lahko vsi zainteresirani najdejo na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in pristojnega Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) ter tudi pri regionalnem epidemiologu NIJZ, Območna enota Novo mesto.

Vsa morebitna vprašanja in dileme zainteresirani lahko posredujejo na e-naslov šole os-mjarc.crnomelj@guest.arnes.si.

ORGANIZACIJSKA IN KADROVSKA IZHODIŠČA

Delovni proces

Delo na šoli se do uradnega preklica pristojnih v Republiki Sloveniji izvaja po modelu B.

Za normalen potek dela skrbijo redno zaposleni delavci zavoda.

Prvi šolski dan je torek, 1. september 2020.

a) Učenci 1. razreda se zberejo na parkirišču pod šolo ob 9.00. Uradnega nagovora ravnatelja prvošolcem, staršem in učiteljicam v trenutnih razmerah ne bo. Učiteljice in vzgojiteljice učence pospremijo v svoje učilnice oziroma do garderob, kjer se uredijo.

Dogovorili smo se, da bo Društvo za boljši svet v vsakem oddelku pripravilo 20-minutni kulturni program in sicer v 1. a ob 9.10, v 1. b ob 9.35 in v 1. c ob 10.00. Starši se vrnejo po otroke ob 11.00. Celoten potek prvega dneva pouka in ostale informacije razredničarke staršem sporočijo na prvem roditeljskem sestanku, ki bo 27. 8. 2020.

 • 1.a razred ga lahko izvede na prostem ali v primeru dežja v jedilnici.
 • 1.b razred ga lahko izvede na prostem ali v primeru dežja v mali telovadnici.
 • 1.c razred ga izvede na prostem ali v primeru dežja v predavalnici.

Razredničarke na roditeljski sestanek prinesejo rezervne zaščitne maske za starše.

Učenci 1. razreda do preklica vstopajo v učilnico skozi vrata iz parkirišča izpod šole.


b) Učenci od 2. do 5. razreda se zberejo pred glavnim vhodom ob 8.15. Učitelj Janez Pašič pred šolo postavi table, ki označujejo zborna mesta za učence posameznih razredov in njihove starše.

Učiteljice pozovejo učence svojega oddelka.

Do preklica učenci v šolo vstopajo skozi glavni vhod.

Učenci 2. razreda in 3. c čevlje in oblačila odlagajo v mali garderobi.

Učenci 3. a in 3. b in 4. a, b, c čevlje odložijo pred razredom, oblačila pa v razredu.

Učenci 5. a, b in c čevlje odložijo pred razredom, oblačila pa v razredu.


c) Učenci od 6. do 9. razreda se zberejo pred vhodom v garderobo ob 8.15.

Razredniki pozovejo učence svojega oddelka.

Učenci v šolo vstopajo skozi vhod predmetne stopnje.

6. a, b in 7. b odložijo čevlje pred matičnimi učilnicami v kletnih prostorih novega dela šole, oblačila pa v matičnih učilnicah.

6. c, 7. a, c, 8. a, b in 9. a, b čevlje in oblačila odložijo v garderobi predmetne stopnje.

Pouk za učence od 2. do 9. razreda traja do 11.00.


d) Prvi šolski dan razredniki učencem temeljito predstavijo higienski režim in preventivne ukrepe v času trajanja covid-19.

e) Šola se v dopoldanskem času zaklepa. Vhod zunanjim obiskovalcem bo omejen. Vhodi v šolo se dosledno zapirajo oziroma zaklepajo. Učitelji in drugi delavci šole smo dolžni beležiti vse obiske zunanjih obiskovalcev. Podatki bi lahko bili v pomoč pri zajezitvi morebitnega pojava korona virusa v šoli.

Interesne dejavnosti v športni dvorani izvajate do 15.30. Potrebe po uporabi male telovadnice in galerije v popoldanskem času sporočite ravnatelju do ponedeljka, 7.  septembra 2020 (tudi sindikat).

Svetovalna delavka izobesi obvestila za učence na šipe garderobe.

f) Od prvega šolskega dne dalje je v šoli obvezna uporaba copat. Kjer je potrebno, bomo v učilnice namestili posode za dežnike in pred učilnice plastične podstavke za čevlje. V tajništvu učitelji dobijo obvestila o higieni kašlja in umivanja rok.

g) Učenci malicajo v učilnici. Učencem prve triade jo dostavi kuharsko osebje. Učenci od 4. do 9. razreda jo prevzamejo v kuhinji sami ter po obedu posodo vrnejo v kuhinjo. S kosili pričnemo v sredo, 2. septembra 2020. Pomočnica bo v izogib gneči naredila natančen razpored prihoda na kosilo in sedežni red. Učenci, ki na kosilo prihajajo s torbami, jih imajo pri mizi v jedilnici. Zainteresirani učenci lahko viške kosil brezplačno zaužijejo po 13.45.

h) Nerazredniki prvi šolski dan dežurajo pred šolo in v šolski stavbi.

Ob koncu učitelj učence pospremi do garderobe.


i) Govorilne ure za starše bodo načeloma po ustaljenem redu vsak tretji četrtek v mesecu in sicer za učence od 1. do 5. razreda od 16.00 do 17.00 in učence od 6. do 9. razreda od 17.00 do 18.00.

Dopoldanske govorilne ure za starše učitelji določijo do ponedeljka, 7. septembra 2020,  ter o tem obvestijo učence in starše. Do nadaljnjega se govorilne ure izvaja na daljavo.

Priporočam, da si razredniki ob začetku šolskega leta pridobijo elektronske naslove in telefonske kontakte staršev svojih učencev.

j) Roditeljski sestanki bodo:

 • oddelčni (izvolitev predstavnika staršev v svet staršev, seznanitev s pristojnostmi sveta staršev in sveta šole in drugo) – 1. razred 27. avgusta, vsi ostali razredi pa po razporedu od 2. septembra dalje.
 • predavanje (Internetna varnost) –  19. novembra 2020,
 • III. oddelčni 12. februarja 2021,
 • oddelčni 15. aprila 2021.

Do preklica se roditeljski sestanki izvajajo na daljavo, razen prvega sklica. Razredniki od 2. do 9. razreda lahko prvi sklic izvedejo v živo, na prostem v okolici šole, v primeru slabega vremena pa:

 • razredniki a) oddelkov v jedilnici,
 • razredniki b) oddelkov v mali telovadnici,
 • razredniki c) oddelkov v predavalnici.

Datumski razpored:

 1. razred – 3. 9.,
 2. razred  – 2. 9.,
 3. razred  – 4. 9.,
 4. razred  – 7. 9.,
 5. razred  – 8. 9.,
 6. razred  – 9. 9.,
 7. razred  – 10. 9.,
 8. razred  – 11. 9.

Varnost in logistika

Šola v obratovalnem času omeji vstop zunanjim obiskovalcem. Čistilke bodo pred začetkom pouka v vse učilnice, WC-je, jedilnico in pred vhode v šolsko stavbo namestile razkužila. Tajnica šole bo učiteljem razdelila zaščitne maske.

Šola poskrbi za opremljenost z milom in papirnatimi brisačami. Zaposlene in učence se pouči o postopkih za pravilno umivanje rok in skrbi za osebno zdravje. Učitelji poskrbijo, da se razrede in druge prostore redno zrači. Za čiščenje prostorov se uporablja običajna čistila po standardnem postopku uporabe. Pogosteje in bolj skrbno se čisti površine, ki se jih učenci pogosteje dotikajo (kljuke, ograje, tipkovnice, mize …). Po potrebi se začasno organizira delo čistilk tudi v dopoldanskem času. Materiale, ki jih dostavljajo poslovni partnerji, delavci šole prevzamejo pred vhodom v šolo.

Staršem se priporoči, da učenci prihajajo v šolo peš ter se jim svetuje čimbolj odgovorno popoldansko preživljanje časa, kajti vsaka okužba s korona virusom bi lahko pomenila odstop od modela B in prehod na poučevanje na daljavo.

Ukrepi pri učencih in zaposlenih, obolelih za korona virusom

Če učenec ali zaposleni zboli, ne sme priti v šolo. Starši obolelega učenca oziroma zaposleni so o tem dolžni takoj obvestiti šolo.

Če zaposleni v šoli pri učencu opazimo znake bolezni, ga osamimo v zato predvidenem prostoru ter pokličemo starše, da ga čimprej odpeljejo iz šole in obiščejo zdravnika.

Finance

Šola bo zagotovila vsa potrebna finančna sredstva za preventivo oziroma zajezitev pojava korona virusa.

SEZNANITEV DELAVCEV ŠOLE, UČENCEV IN STARŠEV Z NAČRTOM ZAGOTAVLJANJA KONTINUIRANEGA DELA OB GROŽNJI POJAVA COVID-19

Zaposleni so v preteklem obdobju prejeli nešteto informacij v zvezi s preventivo ob grožnji covid-19. Konkretne organizacijske rešitve za šolsko leto 2020/21 je učiteljski zbor obravnaval na svoji redni seji v torek, 25. 8. 2020.

Mnoge informacije so zaposleni učencem in staršem posredovali že v preteklem šolskem letu. Prve šolske dni bodo učence pri rednem delu znova seznanili z drugačno organizacijo dela in z vsemi preventivnimi akcijami za preprečitev okužbe s covid-19.

Staršem bodo razredniki informacije posredovali na roditeljskih sestankih, ki se bodo odvili v prvih dneh septembra 2020.

Informacije bomo objavljali na spletni strani šole.

Pripravil

Boris Mužar, ravnatelj

 

(Skupno 373 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost