OŠ Mirana Jarca Črnomelj

Izbirni in neobvezni izbirni predmeti

Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvajati pouk izbirnih predmetov. Učenec mora izbrati dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Izbirni predmeti, ki si jih učenec izbere, so zanj obvezni in se tudi številčno ocenjujejo. Če je učenec negativno ocenjen ali zaradi neobiskovanja pouka neocenjen iz izbirnih predmetov, razred ponavlja ali ima iz predmeta popravni izpit. Da učenec uspešno zaključi razred, mora biti pozitivno ocenjen iz vseh predmetov.
Učenec, ki je vpisan v glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko v celoti ali delno oproščen izbirnih predmetov, če starši pravočasno oddajo vlogo in potrdilo o vpisu v glasbeno šolo.

Izbirne predmete, ki jih bomo v šolskem letu 2017/18 izvajali na naši šoli, so izbrali učenci iz nabora, ki ga je ponudila šola glede na 17. člen Zakona o osnovni šoli. Izvajanje predmeta je odvisno od števila prijav.

PREDMET

UČITELJ

RAZRED

ŠT. UR/ TEDEN

Nemščina I (NI 1)

Alexandra Kočevar

7.

2

Šport za sprostitev (ŠSP)

Antonija Papež

 

1

Obdelava gradiv – umetne snovi (OGU)

Janez Pašič

 

1

Sodobna priprava hrane (SPH)

Matejka Skrbinšek

 

1

Šport za zdravje (ŠZZ)

Antonija Papež

 

1

Likovno snovanje 1 (LS1)

Natalija Orlič

 

1

Nemščina II (NI 2)

Alexandra Kočevar

8.

2

Izbrani šport – nogomet (IŠP)

Jože Hudelja

 

1

Multimedija (MME)

Karmen Golobič

 

1

Šport za zdravje (ŠZZ)

Antonija Papež

 

1

Likovno snovanje 2 (LS2)

Natalija Orlič

 

1

Obdelava gradiv – les (OGL)

Janez Pašič

 

1

Šport za sprostitev (ŠSP)

Antonija Papež

 

1

Nemščina III (NI 3)

Alexandra Kočevar

9.

2

Elektrotehnika (ELE)

Janez Pašič

 

1

Retorika (RET)

Darjan Grudnik

 

1

Računalniška omrežja (ROM)

Karmen Golobič

 

1

Likovno snovanje 3 (LS3)

Natalija Orlič

 

1

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

V skladu s spremembami Zakona o osnovni šoli (UL RS št. 81/06 – UPB, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K) mora šola za učence od 4 do 9. razreda izvajati tudi pouk neobveznih izbirnih predmetov. Učenec prostovoljno izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov. Drugi tuji jezik se izvaja dve uri tedensko, vsi ostali pa po eno uro na teden. Pouk se izvaja ob zadostnem številu prijav. Predmeti, ki si jih učenec izbere, so zanj obvezni in se ocenjujejo s številčnimi ocenami. Pouk se izvaja po končanem rednem pouku. Zaključne ocene so vpisane v spričevalo. Za napredovanje učenca v višji razred mora biti učenec pozitivno ocenjen tudi iz teh predmetov. V šolskem letu 2017/18 bomo glede na prijave izvajali izbirne predmete TEHNIKA, ŠPORT in UMETNOST v 4., 5. in 6. razredu.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET V PRVEM RAZREDU

V skladu z zakonom v prvem razredu izvajamo pouk neobveznega izbirnega predmeta tuji jezik ANGLEŠČINA. K pouku starši otroka prijavijo prostovoljno. Pouk se izvaja po končanem rednem pouku in je za prijavljene učence obvezen za obiskovanje do konca tekočega šolskega leta. Predmet je skozi leto ocenjevan. Zaključna ocena se vpiše v spričevalo.

hojte z nami v kolo

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju
Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.